Darowizny

Dochody Fundacji zgodnie z § 14 Statutu pochodzą z:

 1. subwencji i dotacji,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

a także w związku z posiadaniem statusu OPP z mechanizmu odpisu 1% podatku należnego.

 

Darowizny od osób fizycznych

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

 1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  • prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
 2. przekazane na cele kultu religijnego

Osoba przekazująca darowiznę, może skorzystać z odliczenia kwoty darowizny od podstawy opodatkowania. Należy pamiętać, iż odliczenia darowizn można dokonać w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. Przekazując naszej Fundacji darowiznę pieniężną prosimy o wpisanie w tytule przelewu „Darowizna na rzecz działalności pożytku publicznego” oraz zachowanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy.

 

Darowizny od osób prawnych

Możliwość przekazania darowizny przez osoby prawne regulowana jest zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7). Ustawa określa, że od podatku można odliczyć darowizny:

 1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  • prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
 2. przekazane na cele kultu religijnego.

Osoba prawna może od podstawy opodatkowania odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% *uzyskanego* dochodu.

Przekazując naszej Fundacji darowiznę pieniężną prosimy o wpisanie w tytule przelewu „Darowizna na rzecz działalności pożytku publicznego” oraz zachowanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy.